Organisationer

Föreningar och organisationer i Västra Nyland med allmän- och samhällsnyttig karaktär kan ansöka om understöd

från Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse.

Stiftelsens elektroniska ansökningsblankett för år 2025 öppnas 1.10.2024 (stängs 31.10.2024) HÄR

Till blanketten skall bifogas en fritt formulerad ansökan, budget samt en redovisning/rapport för tidigare beviljade understöd  i PDF-format.

Endast en ansökan per förening/organisation - det kan förekomma flere användningsändamål i samma ansökan

En välmotiverad ansökan har större möjligheter till framgång!

Efter erhållet bidrag skall sökanden redovisa hur understödet har använts med en fritt formulerad redovisning till email info@svj.fi eller vid följande års ansökan

Redan utbetalda understöd för projekt som inte förverkligas bör returneras.

Ifall samma projekt erhåller understöd från flera olika stiftelser så att understödens summa överskrider budgeten, förbinder sig bidragstagaren att självmant återbetala överskottet till Sophie von Julins stiftelse.

Följande ansökningstid (för år 2025):        1.10-31.10.2024